Asociaţia “Produs in Bucovina
Mun. Suceava, “Casa Prieteniei”
720026, Aleea Ion Grămadă nr. 1-3
Judeţul Suceava, România

Mobil: (+4) 0749 062 732
contactprodusinbucovina.ro
www.produsinbucovina.ro
     
 
  • Produs in Bucovina
  • Produs in Bucovina
  • Produs in Bucovina
  • Produs in Bucovina
  • Produs in Bucovina
  • Produs in Bucovina
  • Produs in Bucovina
  • Produs in Bucovina
  • Produs in Bucovina
 
   
» POLITICA CONFIDENŢIALITATE  
 
Politica de confidenţialitate a datelor personale

ASOCIAŢIA PRODUS ÎN BUCOVINA, având sediul social în Suceava, Str. Avram Iancu nr. 1, jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava şi având CUI 26058111, este operator de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate de către ASOCIAŢIA PRODUS ÎN BUCOVINA numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, numit în continuare GDPR.

Termeni în înţelesul Regulamentului General (UE) 679/2016:

date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

restricţionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

parte terţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

ASOCIAŢIA PRODUS ÎN BUCOVINA prelucrează datele personale colectate exclusiv în temeiul si cu scopul încheierii contractelor de colaborare şi pentru asigurarea comunicării cu beneficiarul.

Prin citirea prezentei Politici de protecţia datelor cu caracter personal aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

- dreptul la transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor dvs.,
- dreptul la informare şi acces la datele dvs. cu caracter personal,
- dreptul la rectificare si dreptul la ştergerea datelor,
- dreptul la restricţionarea prelucrării,
- dreptul la portabilitatea datelor,
- dreptul la opoziţie şi de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,
- dreptul de a vă adresa Autorităţii de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menţionate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către ASOCIAŢIA PRODUS ÎN BUCOVINA Suceava, Aleea Ion Grămadă nr. 1-3, jud. Suceava, în atenţia responsabilului cu protecţia datelor sau la adresa de mail contact@produsinbucovina.ro.

în cerere, vă rugăm să menţionaţi dacă doriţi ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (poştală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veţi primi personal informaţiile. Vă rugam să ţineţi cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate şi stocate doar în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securităţii sistemelor şi pentru respectarea legii şi a termenilor noştri contractuali.

în acest sens, ASOCIAŢIA PRODUS ÎN BUCOVINA va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Confidenţialitate a Datelor care reglementează termene-limită prestabilite şi bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcţie de specificul operaţiunilor pentru care sunt necesare.

Mai mult, ASOCIAŢIA PRODUS ÎN BUCOVINA se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

ASOCIAŢIA PRODUS ÎN BUCOVINA NU VA FURNIZA datele dumneavoastră cu caracter personal ALTOR COMPANII în scopuri comerciale sau de marketing nesolicitat.

Sesizări
în cazul în care considerati că drepturile nu v-au fost respectate sau că folosim datele dvs. personale în mod abuziv, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. în România, datele de contact ale autorităţii de supraveghere pentru protecţia datelor sunt următoarele:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti
Telefon: +4 0318 059 211 sau +4 0318 059 212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: www.dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactaţi în prealabil şi vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Administrator,
Data: 24.05.2018

 
 

 
AcasăDespre noiMembriMagazineEvenimenteŞtiriParteneriContact
©2009-2023 Asociaţia "Produs in Bucovina" Suceava. Toate drepturile rezervate.

POLITICA COOKIEPOLITICA DE CONFIDENŢIALITATE
Creare site & gazduire web - SANNET®.